+ 100% - Englishಕನ್ನಡ
Menu

ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕ-1 & 2

1 ಘಟಕ × 500 ಮೆವ್ಯಾ = 500 ಮೆವ್ಯಾ + 1 ಘಟಕ × 500 ಮೆವ್ಯಾ = 500 ಮೆವ್ಯಾ

ಬಳ್ಳಾರಿ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕ-3

1 ಘಟಕ × 700 ಮೆವ್ಯಾ = 700 ಮೆವ್ಯಾ

ಬಿಡದಿ 2 ನೇ ಹಂತ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯ(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ)

700 MW

ಬಿಡದಿ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಸಂಯುಕ್ತ ಆವರ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ(ಅನುಮೋದನೆ)

1 ಘಟಕ × 700 ಮೆವ್ಯಾ = 700 ಮೆವ್ಯಾ

ಎಡ್ಲಾಪುರ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ – ಆರ್ ಪಿ. ಸಿ. ಎಲ್)(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ)

1 ಘಟಕ × 800 ಮೆವ್ಯಾ = 800 ಮೆವ್ಯಾ

ಗೋದ್ನ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಪಿಟ್‍ಹೆಡ್) ಛತ್ತಿಸ್‍ಗಡ(ಅನುಮೋದನೆ)

2 ಘಟಕಗಳು × 800 ಮೆವ್ಯಾ = 1600 ಮೆವ್ಯಾ

(English) KALABURAGI THERMAL POWER STATION(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ)

ರಾಯಚೂರು ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ಘಟಕಗಳು 1 ರಿಂದ 8

7 ಘಟಕಗಳು x 210 ಮೆವ್ಯಾ = 1470 ಮೆವ್ಯಾ

ತದಡಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಆವರ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ(ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ)

2100 ಮೆವ್ಯಾ

ಯಲಹಂಕ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ(ಅನುಮೋದನೆ)

350 ಮೆವ್ಯಾ

ಯರಮರಸ್ ಶಾಖೋತ್ಪನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ (ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ – ಆರ್ ಪಿ. ಸಿ. ಎಲ್)

2 ಘಟಕಗಳು × 800 ಮೆವ್ಯಾ = 1600 ಮೆವ್ಯಾ

ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ :25.07.2014 09:57:08
ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿದವರು :admin